210x210
Výměna poškozené rostliny zdarma
99,8% rostlin doručíme zdravé a v pořádku, protože každá zásilka projde přísnou kontrolou kvality rostliny i balení. Pokud by se přeci jen něco pokazilo, kontaktujte nás, pošlete nám fotografii problému a my vám rostlinu obratem vyměníme.
57797
Šetrné eko balení rostlin
Životní prostředí je pro nás důležité. Používáme proto blistry ze 100% recyklovaného a recyklovatelného materiálu.
benefit_4
10.000+ druhů rostlin skladem
Máme skutečně tu nejširší nabídku rostlin na českém internetu. Od nejkupovanějších klasik až po raritní kousky, které na zahradách málokdy potkáte.
benefit_1
Doprava zdarma při nákupu nad 2000 Kč
Za střední a velké nákupy na Flosu dostanete dopravu zdarma kdekoli po České republice. Jedinou výjimkou jsou velké vzrostlé stromy, které jsou složité na přepravu a není u nich doprava zdarma možná.
60x60
Pěstujeme přirozeným způsobem
To znamená především na venkovních plochách, bez rychlení ve sklenících a zbytečné chemie. Rostliny připravujeme tak, aby dokázaly dlouhodobě žít především venku na zahradách, ne jen na pohodlných regálech zahradních center.

Obchodní podmínky

Kdo jsme my

Zahradnictví flos, s.r.o.

Zahradní 141, 250 68 Řež

IČ 290 34 027

DIČ CZ29034027

dále jen “prodávající”

 

Kdo jste Vy

Koncový spotřebitel - právní vztahy prodávajícího s kupujícím, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Velkoobchodní zákazník – rozumí se podnikatel, společnost, nebo sdružení podnikající na základě platného živnostenského oprávnění v oboru zahradnictví, stavebnictví, nebo oborech přímo souvisejících. Podmínkou pro velkoobchodní prodej je předložení živnostenského oprávnění prodávajícímu. Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout velkoobchodní podmínky bez uvedení důvodu. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo kdykoli schválené velkoobchodní zrušit bez udání důvodu. Prodávající v tomto případě není povinen o tomto kroku druhou stranu informovat.

 

Ceny

Ceny uvedené v maloobchodním ceníku, na zboží v prodejnách společnosti, jakož i na našich internetových stránkách, jsou uvedeny vč. DPH a jsou konečné pro koncového spotřebitele.

Ceny uvedené ve velkoobchodním ceníku, jakož i v prostředí pro registrované velkoodběratele na na našich internetových stránkách, jsou uvedeny bez příslušného DPH, platného v den prodeje.

 

Objednávání zboží

Objednávky můžete doručit písemně, emailem, osobně a prostřednictvím našeho eshopu . Jako přijatá se považuje prodávajícím potvrzená objednávka.

V objednávce musí být uvedena identifikace kupujícího, předmět objednávky a objednávané množství, termín dodání/převzetí zboží, způsob odběru a platby.  V případě dopravy navíc adresa převzetí zboží a kontakt na osobu odpovědnou zboží převzít.

Objednávka se považuje za vyřízenou v momentě předání zboží kupujícímu v místě k tomu určeném, nebo předáním přepravci.

 

Storno objednávky

Stornovat objednávku sestávající se ze standardního skladového materiálu je možné minimálně 24 hodin před termínem dodání. Storno objednávek sestávajících se ze zboží dodávaného individuálně na objednávku, je možné do doby objednání, nebo koupě tohoto zboží prodávajícím.

Storno objednávky travního koberce je možné minimálně 36 hodin před termínem dodání.

Storno objednávky materiálu upraveného na míru (např. rostliny se zemním balem, či prostokořenné rostliny, speciálně tvarované rostliny, apod.) lze do doby zmíněné úpravy rostliny – např. jejím vyjmutím ze země, tvarováním, barvením, apod.

V případě, že prodávajícímu vznikne finanční újma způsobená pozdním stornováním objednávky ze strany kupujícího, má nárok na úhradu prokazatelných a účelně vynaložených vzniklých nákladů.

 

Platební podmínky

Platba zboží může být provedena následujícími způsoby:

 • Platba v hotovosti při nákupu
 • Platba platební kartou při nákupu
 • Platba dobírkou (platbu od zákazníka přebírá přepravce)
 • Platba online
 • Platba zálohovou fakturou
 • Platba fakturou se splatností (platí pouze u stálých odběratelů s podepsanou rámcovou smlouvou, schváleným kreditním limitem a platební kázní, resp. absencí faktur po splatnosti)


U některých typů zboží, zejména u zboží na objednávku a trávníkových koberců si prodávající vyhrazuje právo požadovat úhradu až do výše 100%
 

Převzetí zboží

Zboží se považuje jako převzaté v okamžiku jeho předání kupujícímu. Kupující na základě předání potvrdí dodací list, nebo přepravní list dopravce.

V případě, že kupující v dohodnutém termínu nepřevezme zboží, má prodávající nárok na úhradu všech vzniklých nákladů týkajících se této zmařené objednávky a kupující je povinen tyto náklady uhradit.

Pokud Kupující zakoupené zboží nepřevezme do 10 dnů ode dne sjednaného v kupní smlouvě, příp. kdy byl písemně, telefonicky nebo faxem k odběru Prodávajícím vyzván (dále jen neodebrané zboží), může Prodávající od kupní smlouvy odstoupit a toto zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak v důsledku takové skutečnosti nevznikají žádné nároky na náhradu škody. Písemné odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně. Za neodebrané zboží po odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího je Prodávající oprávněn fakturovat Kupujícímu paušalizovaný nárok na náhradu způsobené škody ve výši 100% z kupní ceny neodebraného zboží.

V případě, že došlo k následnému odběru neodebraného zboží Kupujícím a Prodávající dosud nevyužil práva odstoupení dle před­chozího bodu, je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím smluvní pokutu ve výši 1 % z hodnoty tohoto zboží za každý den prodlení přesahující prvních 10 dnů prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu způsobené škody v takovém případě není dotčen.

 

Reklamační řád

Reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb ., obč. zák. (dále jen "Zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami, se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona.

Právo z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace") je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od Prodávajícího a v záruční době.

V případě poškození zásilky doručené prostřednictvím dopravce je nutné zaslat reklamaci s uvedeným číslem zásilky bezodkladně poté, co bylo zjištěno poškození zásilky.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží Prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Zákonem a Obchodními podmínkami Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly.

V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen ke Zboží přibalit vyplněnou žádost o reklamaci.

V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu se za den přijetí Reklamace považuje den obdržení poslední součásti Zboží Prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené Reklamace přepravní službě. V tomto případě je Kupující také povinen zaslat reklamované Zboží spolu s veškerým příslušenstvím, spolu s kopií záručního listu, žádosti o reklamaci a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození Zboží. Při přepravě je za řádné doručení k Prodávajícímu zodpovědný Kupující, který uplatňuje reklamaci.

Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu v rámci stanovené 30 denní zákonné lhůty, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li Reklamace vyřízena v zákonem stanovené lhůtě, vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Kupující je povinen převzít vyřízenou Reklamaci co nejdříve na výzvu Prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s Prodávajícím.

Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

vada vznikla nesprávným používáním zboží, nebo péčí o něj
vada byla způsobena působením vyšší moci
 

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se vztahují výhradně na Kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu "spotřebitel", je tím míněn Kupující, který je spotřebitelem.

Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy, uzavřené jinak než osobně, ve lhůtě 15 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

Pro odstoupení od kupní smlouvy musí být splněny následující podmínky:

 • zboží musí být nepoškozené, bez známek opotřebení, nebo užívání
 • zboží musí být s veškerým příslušenstvím
 • nelze u zboží na míru upravené
   

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží Prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

V souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku sděluje Prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je přílohou obchodních podmínek.

Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy a navrácení peněz doporučujeme přiložit k vrácenému zboží podepsaný průvodní dopis.

Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

Ochrana osobních dat

Veškerá osobní data Kupujícího jsou Prodávajícím považována za soukromá a důvěrná, jsou bezpečně uložena na chráněných serverech a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku tvoří externí dopravní služby, případně finanční instituce poskytující splátkový prodej, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi.

Kupující má právo žádat smazání svých osobních údajů z databáze. Smazány poté budou veškéré osobní údaje vyjma dat vyžadujícíh identifikaci odběratele ve smyslu zákona.

Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2019