Garance doručení v pořádku
nebo výměna zdarma

Nejširší sortiment
přes 10 000 druhů rostlin

Rychle doručíme a
rostlinu bezpečně zabalíme

1 000 000 rostlin
ročně sami vypěstujeme

Všeobecné obchodní podmínky

 

Obecné

Zahradnictví flos, s.r.o.

Zahradní 141, 250 68 Řež

IČ 290 34 027

DIČ CZ29034027

dále jen “prodávající”

 

Kupující

Koncový spotřebitel - právní vztahy prodávajícího s kupujícím, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Velkoobchodní zákazník – rozumí se podnikatel, společnost, nebo sdružení podnikající na základě platného živnostenského oprávnění v oboru zahradnictví, stavebnictví, nebo oborech přímo souvisejících. Podmínkou pro velkoobchodní prodej je předložení živnostenského oprávnění prodávajícímu. Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout velkoobchodní podmínky bez uvedení důvodu. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo kdykoli schválené velkoobchodní zrušit bez udání důvodu. Prodávající v tomto případě není povinen o tomto kroku druhou stranu informovat.

Ceny

Ceny uvedené v maloobchodním ceníku, na zboží v prodejnách společnosti, jakož i na stránkách www.zahradnictvi-flos.cz jsou uvedeny vč. DPH a jsou konečné pro koncového spotřebitele.

Ceny uvedené ve velkoobchodním ceníku, jakož i v prostředí pro registrované velkoodběratele na stránkách www.zahradnictvi-flos.cz jsou uvedeny bez příslušného DPH, platného v den prodeje.

Objednávání zboží

Objednávky je nutné doručit písemně formou dopisu, prostřednictví elektronické pošty, nebo osobně, případně prostřednictvím elektronického nástroje na stránkách www.zahradnictvi-flos.cz . Jako přijatá se považuje prodávajícím potvrzená objednávka.

V objednávce musí být uvedena následující data: Jméno, příjmení a adresa kupujícího, předmět objednávky a objednávané množství, termín dodání/převzetí zboží, způsob odběru a platby.  V případě dopravy navíc adresa převzetí zboží a kontakt na osobu odpovědnou zboží převzít.

Objednávka se považuje za vyřízenou v momentě předání zboží kupujícímu v místě k tomu určeném, nebo předáním přepravci.

Storno objednávky

Stornovat objednávku sestávající se ze standardního skladového materiálu je možné minimálně 24 hodin před termínem dodání. Storno objednávek sestávajících se ze zboží dodávaného individuálně na objednávku, je možné do doby objednání, nebo koupě tohoto zboží prodávajícím.

Storno objednávky travního koberce je možné minimálně 36 hodin před termínem dodání.

Storno objednávky materiálu upraveného na míru (např. rostliny se zemním balem, či prostokořenné rostliny, speciálně tvarované rostliny, apod.) lze do doby zmíněné úpravy rostliny – např. jejím vyjmutím ze země, tvarováním, barvením, apod.

V případě, že prodávajícímu vznikne finanční újma způsobená pozdním stornováním objednávky ze strany kupujícího, má nárok na úhradu prokazatelných a účelně vynaložených vzniklých nákladů.

Platební podmínky

Platba zboží může být provedena následujícími způsoby:

Platba v hotovosti při nákupu
Platba platební kartou při nákupu
Platba dobírkou (platbu od zákazníka přebírá přepravce)
Platba online prostřednictví systému PayU (omezeno výší 50.000,- Kč vč. DPH)
Platba zálohovou fakturou
Platba fakturou se splatností (platí pouze u stálých odběratelů s podepsanou rámcovou smlouvou, schváleným kreditním limitem a platební kázní, resp. absencí faktur po splatnosti)
U některých typů zboží, zejména u zboží na objednávku, trávníkových koberců, nebo objednávek nad 10.000,- Kč, si prodávající vyhrazuje právo požadovat úhradu až do výše 100%

Převzetí zboží

Zboží se považuje jako převzaté v okamžiku jeho předání kupujícímu. Kupující na základě předání potvrdí dodací list, nebo přepravní list dopravce.

V případě, že kupující v dohodnutém termínu nepřevezme zboží, má prodávající nárok na úhradu všech vzniklých nákladů týkajících se této zmařené objednávky a kupující je povinen tyto náklady uhradit

Nepřevezme-li kupující uskladněné zboží do 10 dnů ode dne, kdy se jej převzít zavázal, je prodávající oprávněn zboží prodat jinému zájemci. V případě, že charakter zboží neumožňuje jeho další prodej, nebo je-li nutné provést likvidaci tohoto zboží, má prodávající nárok na úhradu vzniklých nákladů.

Reklamační řád

Reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb ., obč. zák. (dále jen "Zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami, se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona.

Právo z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace") je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od Prodávajícího a v záruční době.

V případě poškození zásilky doručené prostřednictvím dopravce je nutné zaslat reklamaci s uvedeným číslem zásilky bezodkladně poté, co bylo zjištěno poškození zásilky.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží Prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Zákonem a Obchodními podmínkami Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly.

V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen ke Zboží přibalit vyplněnou žádost o reklamaci.

V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu se za den přijetí Reklamace považuje den obdržení poslední součásti Zboží Prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené Reklamace přepravní službě. V tomto případě je Kupující také povinen zaslat reklamované Zboží spolu s veškerým příslušenstvím, spolu s kopií záručního listu, žádosti o reklamaci a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození Zboží. Při přepravě je za řádné doručení k Prodávajícímu zodpovědný Kupující, který uplatňuje reklamaci.

Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu v rámci stanovené 30 denní zákonné lhůty, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li Reklamace vyřízena v zákonem stanovené lhůtě, vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Kupující je povinen převzít vyřízenou Reklamaci co nejdříve na výzvu Prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s Prodávajícím.

Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

vada vznikla nesprávným používáním zboží, nebo péčí o něj
vada byla způsobena působením vyšší moci

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se vztahují výhradně na Kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn Kupující, který je spotřebitelem.

Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy, uzavřené jinak než osobně, ve lhůtě 15 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

Pro odstoupení od kupní smlouvy musí být splněny následující podmínky:

zboží musí být nepoškozené, bez známek opotřebení, nebo užívání
zboží musí být s veškerým příslušenstvím
nelze u zboží na míru upravené

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží Prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

V souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku sděluje Prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je přílohou obchodních podmínek.

Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy a navrácení peněz doporučujeme přiložit k vrácenému zboží podepsaný průvodní dopis.

Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Ochrana osobních dat

Veškerá osobní data Kupujícího jsou Prodávajícím považována za soukromá a důvěrná, jsou bezpečně uložena na chráněných serverech a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku tvoří externí dopravní služby, případně finanční instituce poskytující splátkový prodej, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi.

Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení Kupujícího do uživatelské sekce nebo na základě telefonického nebo e-mailového vyžádání Kupujícího u Prodávajícího.

Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo e-mailové vyžádání smazat z databáze.

Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou platné od 8.6.2015

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Tyto informace jsou sdíleny se společností Google. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.